Nyckelviksskolan drivs med statsbidrag och samtliga utbildningar berättigar till studiestöd. Kontrollera innan du antar plats att du har rätt till studiestöd för samtliga terminer.

Terminsavgiften

Terminsavgiften för läsåret 2021-22 är 16 000 kronor, alltså 32 000 kronor för hela läsåret. Terminsavgiften för läsåret 2022-23 beslutas av Nyckelviksskolans styrelse i början av juni 2022. I summan ingår bland annat materialet som du arbetar med på utbildningen. Avgiften betalas terminsvis.

Du som söker fullt studielån får även ansöka om merkostnadslån till undervisningsavgiften om det behövs. Merkostnadslån beviljas endast för den del av terminsavgiften som inte avser undervisningsmaterial. Du kan under 2021-22 beviljas högst 12 000 kr per termin. För mer information om detta kan du besöka CSN:s hemsida (www.csn.se).

Studiemedel

Studielån och -bidrag söker du via CSN:s hemsida: www.csn.se . CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår.

Studiemedel beviljas för de ettåriga utbildningarna på det som CSN kallar gymnasienivå. Våra utbildningar kategoriseras som högskoleförberedande Konst- och kulturutbildning av CSN. Kvoten för studiemedel för studier på s k gymnasienivå är sammanlagt två år (80 veckor) om du har treårig gymnasieutbildning eller motsvarande sedan tidigare.

Det totala antalet veckor du har att söka studiemedel gäller både bidrag och studielån. Det innebär att även om du inte tar lån för alla veckor, utan bara tar bidraget, så räknas veckorna som använda.

För studier på eftergymnasial nivå är maxtiden för studiestöd 240 veckor. Denna kvot gäller dig som söker till den tvååriga Hantverkspedagogutbildningen). Även Hantverkspedagogutbildningen kategoriseras som Konst- och kulturutbildning.

CSN beviljar studiestöd per vecka och alla Nyckelviksskolans utbildningar omfattar 40 veckor per läsår med början 23 augusti 2021 och läsårsslut 3 juni 2022.

Du som är studerande och född år 2002 eller senare får själv välja om du vill ta studiehjälp (ett mindre bidrag – 1 250 kronor/månad) eller om du vill ansöka om studiemedel med bidrag och lån. Om du tar studiehjälp kan du också via CSN söka extra tillägg och/eller inackorderingstillägg.

Om du har förbrukat din rätt till studiemedel, kontakta oss på skolan. Du får också upplysningar om studiemedel och bidrag från oss samtidigt som vi skickar ut antagningsbeskedet. Ytterligare information om studiemedel kan du få från CSN:s hemsida (www.csn.se) där du också söker studielån och -bidrag.

Stipendier

Under läsåret får vi dock in ett antal kungörelser från en rad olika fonder och stiftelser som har stipendier som du i många fall kan söka. Vi sprider information om dem genom våra veckobrev.

Ibland kan det också vara möjligt att erhålla stipendier från olika lokala och nationella stipendiefonder. Kolla hur det ser ut på din hemort, eftersom många stipendiefonder har lokal anknytning. Du hittar grundläggande information genom länsstyrelsernas stiftelsedatabas på www.stiftelser.lst.se, där du kan söka på läns- och kommunnivå samt på ändamål.