Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är en unik tvåårig yrkesutbildning som förenar praktiskt arbete inom konst och hantverk med pedagogisk reflektion och tillämpning. En hantverkspedagogs arbete handlar om att skapa möjligheter till kommunikation – genom arbete med konst och konsthantverk i olika material och tekniker.

Kärnan i hantverkspedagogyrket är att en människas arbete med konst och konsthantverk kan bidra både till personlig utveckling och hälsa samt främjar människors kreativitet och socialisationsförmåga.

En hantverkspedagog kan arbeta inom många olika områden i samhället, exempelvis inom rehabilitering, på daglig verksamhet, inom äldrevård, med integrationsarbete eller inom psykiatri såsom på kvinnojourer eller inom socialpsykiatri. En hantverkspedagog kan även arbeta på folkhögskolor, inom kulturskolan, på fritidsgårdar eller på museer. Målgruppen kan vara människor som av varierande skäl vill eller behöver uttrycka sig på andra sätt än genom det talade och skrivna ordet.

Om du vill utbilda dig till hantverkspedagog är det bra om du har erfarenhet från arbetslivet och är nyfiken på att bredda dina kunskaper. På Nyckelviksskolan får du de verktyg som du behöver.

Utbildningens två år ger kunskaper inom arbete med trä, textil, keramik, skulptur, teckning och måleri, och utgår från ett pedagogiskt perspektiv. I utbildningen varvas de praktiska kurserna med teoretiska block där det ingår studier i pedagogik, metodik och praktiska övningar, grupparbeten, studiebesök, workshops, och praktiktillfällen på arbetsplatser. Utbildningen innefattar även en längre praktikperiod och ett uppsatsarbete där dina praktiska erfarenheter och teoretiska kunskaper knyts samman.

Lärarna på Hantverkspedagogprogrammet är själva utövande konsthantverkare, konstnärer, formgivare, pedagoger och beteendevetare. Vi tar också in gästlärare med särskilda specialkunskaper.

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Keramik
Foto: Magnus Svensson
Nyckelviksskolan Hantverkspedagog
Foto: Magnus Svensson
Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier
Zazyl Heinze. Foto: Magnus Svensson

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Växtfärgning

Ämnen och material

• Hantverkspedagogik årskurs 1 – pedagogik, didaktik och metodik, socialpedagogik, specialpedagogik, estetiska lärprocesser, konst och konstpedagogik 11,2 veckor
• Hantverkspedagogik årskurs 2 – pedagogik, didaktik och metodik, socialpedagogik, specialpedagogik, yrkespraktik 16,4 veckor
• Keramik 5,6 veckor
• Skulptur 5,6 veckor
• Teckning och målning årskurs 1, 6,6 veckor
• Teckning och målning årskurs 2, 6,6 veckor
• Textil tryck 5,6 veckor
• Trä och materialstudier årskurs 1, 5,6 veckor
• Trä och materialstudier årskurs 2, 5,8 veckor
• Vävning 5,8 veckor
• Individen och gruppen 1,6 veckor
• Orientering i konst- och designteori 1,6 veckor
• Digital bildbehandling och fotografi 1,6 veckor

Under utbildningens gång får du gå på studiebesök på museer, gallerier och på arbetsplatser.

——————————————

Under det första läsåret på utbildningen sker ett grundläggande arbete i de olika ämnena: de olika verkstädernas tekniker och utrustning gås igenom, de specifika hantverken och materialens möjligheter undersöks, samtidigt som de konstnärliga processerna ges stort utrymme. Inom teoriområdet skapas en plattform för gemensamt lärande, om hantverkspedagogikens metoder, aktuella målgrupper och konstens och hantverkets roll i samhället. Genom studiebesök på arbetsplatser och genom gästlärares medverkan skapas medvetenhet kring yrkets möjligheter.

Det andra läsåret kretsar kring fördjupning: av hantverket, av konstnärliga processer och av yrkesrollen. Redan under höstterminen riktas fokus mot den kommande praktikperioden, genom ledarskapsträning, skrivövningar och ökade kunskaper på det konstnärliga hantverksmässiga området. Under vårterminen genomförs yrkespraktik, där de studerande ges möjlighet att pröva metoder, material och övningar, anpassat till den aktuella målgruppen. Den studerande skriver också en praktikrapport där ett projekt formulerats genomförts och analyserats.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog teckning måleri
Foto: Alvaro Campo
Nyckelviksskolan Hantverkspedagog vävning
Sonja Wernmarker
Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier
Foto: Alvaro Campo

Nyckelviksskolan Annika Heed

Foto: Martin Josefsson

Anna Johansson – Bildpedagog / Utbildningsledare på Hantverkspedagogutbildningen / Lärare i hantverkspedagogik och handledarövningar
Erika Dahlén – Konstnär / Vikarierande lärare i teckning och måleri
Leo von Euler– Utställningsproducent och formgivare / Lärare i trä och materialstudier
Ulli Evans – Konstnär / Vikarierande lärare i grafik
Annika Heed – Skulptör / Lärare i skulptur
Anna Nordström – Textilkonstnär / Lärare i textila hantverk
Charlotte Nordström – Dramapedagog och hantverkspedagog / Lärare i hantverkspedagogik med ansvar för praktik och rapportskrivning
Karolina Persson – Designer / Vikarierande lärare i teckning och måleri
Christer Sundström – Skulptör / Lärare i keramik
Leyun ”Lele” Wang – Textilkonstnär / Lärare i vävning

Under året anlitas gästlärare för olika kortare kurser och gästföreläsningar.

——————————————

Nyckelviksskolan Anna Johansson

En intervju med Anna Johansson – utbildningsansvarig och lärare i hantverkspedagogik och handledarövningar

Berätta lite om dig själv. Vad har du för bakgrund? Vad undervisar du i?
Jag har i hela mitt yrkesliv verkat som pedagog. Oftast har det varit kopplat till konst och hantverk, och oftast har det varit barn och ungdomar inblandade. Det har också blivit en och annan högskolepoäng, främst inom barnkultur. De senaste 25 åren har jag träffat många människor i behov av särskilt stöd, det kan röra sig om olika funktionsvariationer, psykisk ohälsa eller andra utmaningar.

Den konstnärliga arenan är, som jag ser det, väldigt jämlik jämfört med många andra instanser i samhället, så det är tacksamt att mötas i skapandet. Nu har jag glädjen att undervisa i teori och praktisk tillämpning på hantverkspedagogutbildningen, här på härliga Nyckelviksskolan! Jag gick själv här när jag var ung så på många sätt är det cirklar som sluts. Det knyter också ihop trådar med min uppväxt, båda mina föräldrar var skickliga hantverkare. Det är faktiskt rätt fantastiskt att jag nu, med en rejäl erfarenhetsbank, får dela med mig av det jag kan och samtidigt, varje dag, lära mig nya saker!

Varför är hantverkspedagogens yrke intressant och rent av viktigt?
Jag tror det är väldigt viktigt att människor får möjlighet att använda sina händer och erfara olika material. Det finns ett ökat intresse i samhället för hantverk, alltså “handens verk”, och jag tror att många har en stark längtan efter att möta och utforska material och uppleva magin i skapandet . Det som är så speciellt med hantverkspedagogyrket är att det förenar flera goda och konstruktiva faktorer: att skapa och hantverka tillsammans stärker gemenskap, öppnar för samtal, stärker den personliga utvecklingen, utvecklar tänkandet, men det kan också fungera som ordlös kommunikation.

Dessutom ger alla möten med tekniker och material erfarenheter som kan bli användbara i olika sammanhang. Den här komplexa och rika situationen är en hantverkspedagog väldigt bra på att hantera och göra det bästa av.

Vad är det speciella med undervisningen på Hantverkspedagogisk yrkesutbildning?
Eftersom det finns så mycket kompetens på skolan, och all undervisning är grundlig både vad gäller teknik och konstnärligt uttryck så får varje studerande stora möjligheter att utveckla olika sidor hos sig själv. Konsten är en självklar och överallt närvarande del av skolan vilket skapar en tillhörighet till kulturvärlden. Tillsammans med den teoretiska delen av utbildningen, som på många sätt går hand i hand med det som sker i verkstäderna, växer ett kunnande fram som omfattar både det praktiska och det teoretiska, och integrerar dem. Yrkespraktiken som sker den sista terminen ger de studerande möjlighet att utvecklas som pedagoger på en arbetsplats.

Hur ser arbetsmarknaden och framtidsutsikterna ut för en hantverkspedagog?
Hantverkspedagogyrket är smalt, och det är inte så många arbetsgivare som känner till det. Därför krävs det ganska mycket eget initiativ för att hitta drömjobbet. Jag hoppas och tror att medvetenheten kommer att öka om hur viktigt det är för människans välbefinnande att vara kreativ.

Mycket av samhällsforskning och medicinsk forskning pekar på nyttan i skapande verksamhet, och därför tror jag att framtidsutsikterna är goda. Men jag tror också att det behövs en stark motor i alla oss som jobbar med konst, kultur och människor. Ibland får vi jobba i motvind eller stiltje, men så plötsligt kommer medvinden och då gäller det att vara beredd med seglen! För att använda en sliten metafor.

Vad har dina studerande gjort idag?
Vi har jobbat med praktiska övningar kring ledarskap och gruppdynamik. Vi har diskuterat, både generella teoretiska begrepp och individuella erfarenheter, och dramatiserat kring situationer som kan uppstå i arbetet. Förutom en viss bearbetning av tillkortakommanden i barndomen gav det nya perspektiv på vikten av ett gott och genomtänkt bemötande.

Bilder från vårutställningen 2022

Bilder från hantverkspedagogernas utställning under Nyckelviksskolans vårutställning 20-22 maj 2022.

Foto: Sakina Noori och Magnus Svensson

——————————————

Vävar

Hantverkspedagogerna i årskurs 2 har vävt under 18 dagar. Lärare är Leyun Wang.

Foto: Yessica Lindkvist och Magnus Svensson

——————————————

Pappersugnen

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning årskurs 1 byggde under keramikkursen en s k pappersugn (paper kiln) under handledning av lärare i keramik, Christer Sundström. Pappersugnen byggs av pilkvistar, tidningspapper, lera och fylls till viss del av sågspån. Under bränningen kan man exempelvis tillsätta salt, kopparpriset eller socker för att påverka lerföremålen vid bränningen.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Souvenir – minne

De studerande på Hantverkspedagogisk yrkesutbildning årskurs 1 hade en 10 dagars formuppgift i kursen Trä- och materialstudier. Uppgift: att utifrån ett minne gestalta ett objekt. Gestaltningen ska ta avstamp i en geografisk plats och förmedla ett minne eller en upplevelse. Inför formuppgiften diskuterades mekanismerna bakom hur ett ett föremål laddas och hur gör man för att förmedla ett minne till någon annan? En souvenir (som betyder att återvända) har funktionen att bevara ett minne i fysisk form.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Pūja

Jag ville bevara ett minne av solen som stiger upp över Ganga – morgonritualerna, färgerna, doften av Indien. Ett försök att bevara, greppa tidens rymd. Likt ett oändligt rotsystem: varken början eller slut rymmas. / Maria Blank

Material: Trä

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Frökapsel

Några dagar en sommar
En östlig kust
Mina hjärtan, hav, vågor, blommor, Ales stenar och Stenshuvud
Samlar minnen, minnen att så

/ Sanna Nilsson

Material: Lind

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Mother Maggie

En kasperdocka i liknelsen av Storbritanniens föredetta premiärminister Margaret Thatcher. En kvinna jag starkt förknippar med England och som med sitt ikoniska utseende än i dag väcker blandade känslor i människor över hela världen.

/ Ell

Material: Papiermache, Akryl, Torrpastel

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Minnen från Vesterhavet i Danmark

Vad? Rödspätta, fossiler och tång i nät med ram av träpinnar från skogen.
Varför? Som barn åkte jag och min familj på semester till Vesterhavet I Danmark. Vi var där flera gånger på sommaren och gick till stranden och samlade fossiler. Ibland åkte vi också in till Hanstholm hamn där vi köpte färsk rödspätta och räkor.

/ Helene Persson

Material: Koppar, Lind, furu, akrylfärg, sten (fossiler – sjöborrar)

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Boiga Irregularis

Kallas också Brown Tree Snake. Den lever brett i Australien och är en ganska vanlig orm, särskilt på farmer där det finns mycket föda och just det gör den till en uppskattad kompis av farmarna: Många trädklättrande ormar = mindre skadedjur på frukten.

/ Kajsa Stokstad

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Kvinnors kraft kan inte stävjas

Konstnärskapet kretsar kring frågor som kvinnors situation, frigörelse, religion och kvinnors rättigheter i stort i Afghanistan. ”Genom konsten uttrycker jag min oro och frustration. Kvinnors historia får inte glömmas!”

/ Sakina Noori

Blandmaterial

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Jag är en krigare – mitt vapen är min boll och flagga!

När det känns som att det brinner i min kropp, som att kroppen börjar skrika, försöker jag få utlopp för mina känslor genom att måla, för att inte glömma min frihet.

/ Sakina Noori

Blandmaterial

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Le Hainne

Med den mittatlantiska ryggraden som palett har jag försökt kaptivera ett minne, en plats, en tid, en känsla.

/ Andreas Nordqvist

Material: Trä, lim och akryl

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Våning 11

Min första egna lägenhet fick jag på Sibeliusgången 4, ett av höghusen som går genom hela Akalla, a.k.a. Akallas ryggrad. Med allt negativt som står i nyheterna är det lätt att glömma bort all kärlek som finns där. Jag minns hopp, drömmar och all kreativitet, sammanhållning och de finaste grannarna på våning 11.

/ Mirva Rautiainen

Material: Mässing och al

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Sporran

Sporran är en traditionell del av Highland folkdräkten i Skottland ochfungerar som en påse som ska bäras över en kilt, som inte har fickor. Jag valde att skapa denna av trä, då jag aldrig har sett en sporran av trä och jag tror också att det kan väcka ett intressant samtalstycke för bäraren. Jag har alltid varit intresserad av skotsk historia och tänkte mig detta som en intressant souvenir som finns längs Royal Mile i Edinburgh.

/ Shannon Henszel

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Tallö

Ett verk som binder samman två av mina favoritdelar av västra norrland. Här har jag spenderat alla mina somrar. Naturen representerad av höga, raka tallar och det flera hundra år gamla broderimönstret från lokala konstnärinnan Brita Kajsa Karlsdotter.

/ Smilla Lindqvist

Material: Al och lind

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Gläntan

I en skogsglänta i min farmors trädgård samlade jag blommor och la dem på rad. En gammal stubbe var mitt altare, skogsgläntan mitt heliga rum. Bland det snåriga fick jag samla mina tankar ifred.

/ Saga von Stedingk

Blandmaterial

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Kaffepannan och Digerhuvuds kompis

Vad som har inspirerat till detta verk är raukens olika lager och former som har skapats av tid, vind och vatten.

/ Moa Hedlund

Material: Ekopar, valkormat och MDF

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Vril att återvända till sin ursprungsort
fokus på materialomvandling
från döden till livet
föds genom skapelse och konst.

/ Pablo Perez

Material: Vril björk, metall, modelleringspasta

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Inger-skeden

Mormors speciella skedar i sommarstugan i Värmland, som hon alltid dukade fram till sommarfikat. Som fortfarande dukas fram varje sommar, till varje fika i sommarstugan, även om hon inte finns mer.

/ Emelie Odebäck

Material: Silver och rostfritt stål

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Sandvågor

Sandvågor får mig att minnas min uppväxt på Gotland. På sommaren var jag ofta och badade och lekte vid den långgrunda sandstranden. Verket symboliserar för mig mötet mellan de fyra elementen; vatten (havet), jord (sanden), luft (vinden) och eld (solen)
Häng eller lägg valfritt antal verk tillsammans (rapportmönstrade) eller placera det enskilt på en liggande eller stående yta. Gjutformen är återanvändbar.

/ Gunilla Altin

Material: Betong

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog

Gölaskålen

Under min uppväxt på somrarna samlades min familj hos mina morföräldrar i
Gunnarsbo, Bjärka Säby. Jag valde att göra en skål formad efter badsjön Gunnarsbogöla. Den blåa färgen är också den blåa färgen på köksgolvet i huset. På undersidan finns en hemlighet – delar av en text från en folkvisa på nynorsk som var målad på utedassets dörr.

/ Evelyn Mayers

Material: Lind

– – – –

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Växtfärgning

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning årskurs 2 hade i början av mars 2021 en workshop i växtfärgning med Petra Holmberg, till vardags intendent och japanexpert på Östasiatiska Museet samt med Leyun Wang, lärare i vävning.

Foto: Leyun Wang och Magnus Svensson

——————————————

Modellstudier

Hantverkspedagogisk yrkesutbildning årskurs 1 hade modellstudier under sin senaste delkurs i teckning och måleri i mars 2021. Dessa modellstudier var vid det tillfälle de fotograferades under arbete. Lärare i teckning och måleri är Sofia Wahl.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Måleri

——————————————

Souvenir – att återvända

Hantverkspedagog årskurs 1 inledde läsåret med en formuppgift i kursen trä- och materialstudier om minnet av en plats ”Souvenir – att återvända”.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Checkmate

Vad? Jag valde schackpjäser.
Varför? Som barn lekte jag med dem och kom på mina egna regler. Jag var alltid dragen till hästen. Därför tycker jag att det skulle vara roligt att ha ett helt schackspel med djur. De två lagen kommer att vara katter mot hundar. Min valda plats är köksbordet. Jag har skapat många minnen vid köksbordet med ett sällskapsspel framför mig och med goda vänner runt omkring. Genom att skapa ett nytt spel hoppas jag att skapa nya minnen.
Material? Lind och lasyr.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Oma maa

Vad? En finsk flagga med björknäver.
Varför? Jag har mina rötter i en liten by vid namn Välijoki, som betyder ”ån i mitten”. Skogen runtomkring ägs av min släkt och björknävern är hämtad därifrån. Jag ville få med de finska färgerna som symboliserar snön och sjöarna, och formen är inspirerad av Alvar Aaltos klassiska vaser.
Material? Lind, björk.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Motueka, Nya Zeeland

Vad? Ett äpple
Varför? Ett minne som jag ofta tänker tillbaka på, är när jag backpackade i Nya Zeeland. Plånboken började eka och jag fick rädda situationen genom att plocka äpplen på en farm utanför den lilla staden Motueka.
Material? Lind, aluminium.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Östersjöhus

Vad? En flaskskog.
Varför? En av mina föräldrar är från Värmland och den andre är från Skåne. Vid en sjö (Östersjön) i Tiveden hittade de för flera år sedan ett lantställe där skog och vatten möter varandra. Här är naturens element så påtagliga och självklara. Det är min favoritplats för eftertanke och återhämtning.
Material? Glas, kork, papper, trä och lim.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Atabeyra: Feel my feet

Vad? Pussel och underlägg
Varför? Med rötter i Trinidad ville jag knyta an till min mammas land och använde en symbol ristad av öns urinvånare, Arawak-stammen. Symbolen visar en kvinna som står för fertilitet och skapande.
Material? Trä och akrylfärg.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Källardörrar i Roslagen

Vad? Två gamla källardörrar målade med roslagsmahogny.
Varför? De senaste 13 åren har jag på min lediga tid varit på familjens landställe i Roslagen. De äldre husen och dess detaljer fascinerar mig. Jag vill förmedla känslan av husen och den plats där de finns. Det gamla slitna träet, årens och människornas spår, det handgjorda. Dörrarna är bestrukna i den för platsen typiska roslagsmahognyn. En doftande lasyr av trätjära, linolja och terpentin.
Material? Trä, aluminium, lasyr av trätjära, linolja och terpentin.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

”Birdcat” Alebrilje

Vad? En alebrije är en imaginär varelse som består av olika delar av djur. De är täljda i trä eller gjorda av papper och är handmålade.
Varför? Dessa fantastiska och färgrika varelser kännetecknar den mexikanska kulturen.
Material? Blandat material.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Båtsouj

Vad? Renar av al, utsågade och täljda. Träet i de stiliserade renarna har pigmenterats; en har blekts med klorin, en är betsad och en är målad med linoljelasyr.
Varför? Renarna symboliserar en del av naturen och livet i det norrbottniska samhället Arvidsjaur där jag växte upp. Renen finns med som en naturlig del av den lokala faunan och finns avbildad i Arvidsjaur kommunens vapen. Renen och renskötseln är en viktig del i den samiska traditionen (samhällets samiska namn är Árviesjávrrie, och ligger i det skogssamiska området) och i det lokala samhället i stort. Båtsuoj är ordet för ren på umesamiska.
Material? Al, läder.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Fröskrin

Vad? • Samla • Ta med på färden • Sätt i jorden • Beundra formerna • Ge bort till någon • Ett skrin för frösamlare
Varför? För att frö är oändligt, viktigt och vackert. För att lära mig bordcirkelsågens möjligheter.
Material? Al, akrylplast.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Strykjärnet

Vad? Ett strykjärn.
Varför? Strykjärnet är skapat som en souvenir och hyllning till den före detta textilfabriken med samma namn som nu huserar Arbetets museum i Norrköping.
Material? Al, valchromat och mässing.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Trolludden

Vad? Trollslända
Varför? Där i min lilla koloniträdgård bland rikedom och prakt finns du ständigt närvarande och förgyller min skatt.
Material? Mässing, lind och elefanttråd.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

En studie i ek

Vad? En hängande samling av eklöv och ekollon.
Varför? Där mina farföräldrar bor finns det flera ekar som är flera hundra år gamla. Denna samling av ek-relaterade föremål är alla en liten hyllning till en plats jag älskar.
Material? Mässing, koppar, zink-plåt, lind.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

El mate

Vad? En mate-behållare.
Varför? Yerba mate som dricks i många delar av Latinamerika, ett alternativ till koffein för mig.
Material? Al, akryl.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Sápmigäddan

Vad? En gädda.
Varför? På somrarna i barndomen tillbringade min familj alltid i en liten by i Norrland, där det var en oväntat gemenskap mellan mig och mina syskon/familj, samerna som var i närområdet vissa tider, och deras barn, och många familjer thailändare och deras barn som brukade plocka bär på somrarna. Vi brukade ge fisk till dom andra familjerna, exempelvis gäddor. Det var ett väldigt intressant utbyte av svensk , samisk och thailändsk kultur gömd i en pytteliten by i Norrlands skogar.
Material? Koppar, lind, akrylfärg.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Pescados de Estepona (Andalucia)

Vad? Ett grytunderlägg uppbyggt av fiskar som finnes i södra Spaniens matkultur.
Varför? Min sydspanska bakgrund har lett mig till kusten, och den gamla fiskebyn Estepona, där jag unnar mig småskaligt fångad fisk i mitt annars vegetariska liv.
Material? Al, rep, linolja.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog trä- och materialstudier

Måsen

Vad? En klassisk fågel där vingarna är mobila för ett flygande intryck. Fågeln är målad i ett storblommigt mönster, inspirerat av 70-talet.
Varför? Måsen får mig att tänka på Björkö i Göteborgs norra skärgård, med sina runda klippor och skrikande havsfåglar.
Material? Lind, furu och snöre.

——————————————

Vävar

Hantverkspedagogerna i årskurs 2 har vävt under 18 dagar. Lärare är Leyun Wang.Under januari och februari 2019 har Hantverkspedagog årskurs 1 har en keramikkurs med läraren Christer Sundström.

Foto: Leyun Wang

——————————————

Keramik

Under januari och februari 2019 har Hantverkspedagog årskurs 1 har en keramikkurs med läraren Christer Sundström.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Ställning 2.0

Under sex veckor under november 2017 till januari 2018 har förstaårsstuderande vid Hantverkspedagogutbildningen tillsammans med MADAM Snickeri (Marie Carlsson och Magdalena Marano) haft en kurs i grundläggande träkunskaper. Under kursen skulle de studerande lära sig om materialet trä, bassortimentet av handverktyg och maskiner i ett snickeri, planering och budgetering och under tiden koppla detta till sin framtida roll som hantverkspedagog. Majoriteten av de studerande har inte arbetat med trä efter träslöjden i låg- och mellanstadiet, någon aldrig.

Under kursen fick studerande valet att arbeta med ett uppdrag till en utställning / lounge på Stockholm Furniture Fair i Älvsjö 6-10 februari 2018, ”PANORAMA – aiming for democratic architecture”. Bakom projektet står arkitektur-och konstgruppen MYCKET samt Sveriges Arkitekter, Svenska Institutet och Stockholmsmässan i Älvsjö.

Uppdraget formulerades av arkitektur- och konstgruppen MYCKET: ”Vi behöver STÄLLNINGAR i olika höjder. När en sitter, när en står och hänger, för att hänga kläder. FÄRGPALETT enligt collage. MATERIALMÖTE – ställningarna ska vara uppbyggda av flera material (t ex massivträ, textil, gummi, olika skivmaterial, papper, metall, plast, något funnet).”

Det fanns också en given tidsram på tolv dagar och en budget på max 300 kr till varje verk. Med fokus på miljö- och hållbarhetstänk och pedagogiska ingångar att reflektera över – Dina egna förutsättningar, Din egen utveckling, Vad ska tränas och utvecklas, Varför ska det tränas utvecklas? – valde alla femton deltagare på kursen att bygga en ställning och här ser ni nu resultatet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Dingelbänk

Namn på kreatören: Jimmy Rosenholm

Beskrivning: En parkbänk man kan sitta och dingla på.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Queercave 2018

Namn på kreatörerna: Lici Sjögren och Sofie Tholerus

Beskrivning: Vi gillar kojor och vill att alla som vill ska ha tillgång och tillträde till kojor. I vår Queercave kan du vara dig själv, tillsammans med en vän eller på egen hand. Vår idé är att här ska du kunna dra dig tillbaka en stund från omvärlden, kanske läsa något och även fortsätta att smycka kojan med stickers, pärlplattor eller med pennor om du har lust.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Solstice

Namn på kreatören: Ekaterina Pribytkova

Beskrivning: Jag hittade en möbel på second hand butik som tänkte jag var helt tråkig och ointressant. Jag renoverade det till ett föremål som jag uppfattade som snyggt, ja till och med magiskt. Jag hade ingen erfarenhet inom trä och experimenterade mycket.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Foundling

Namn på kreatören: Ulrika Daley

Beskrivning: Inspirationen kommer från en bok av Shaun Tan ”The Lost Thing”, som berör vad det innebär att höra till. Det handlar om att ta plats, att synas, och ber inte om ursäkt.

Vad får finnas? Hur får man se ut? Hur får man vara? Är saker vad de ter sig?

Bordet är tänkt att främja möten och dialog.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Livets kedja

Namn på kreatören: Elin Murray

Beskrivning: Hexagoner finns naturligt i vår värld: i bikupans struktur, i skalet på en sköldpadda och i uppbyggnaden av en snöflinga. Därför vill jag hedra denna form och ta fram den i vår närvaro och medvetenhet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Träkristallen

Namn på kreatören: Cecilia Hällström

Beskrivning: Idén till klädhängaren har kommit ifrån naturfenomenet norrsken och min fascination till kristaller. Det som är fantastiskt med norrsken är dess sagolika ljus och väsen samt kristallers fina färger. Detta ville jag på något sätt förena tillsammans med vår utgångspunkt i trä.

Klädhängarens trä har kvar sitt roa material för att symbolisera natur och den mörkbruna färgen ger en kontrast till kristallerna som växer ut ur grenarna. Klädhängaren är som ett träd som har blivit förtrollat av norrskenets ljus och trädets grentoppar har blivit till kristaller.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Tillsammans

Namn på kreatören: Malin Alm

Beskrivning: – Vet du vart du ska? – Nej. Vet du? – Nej… ska vi gå dit tillsammans?

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Bit för bit

Namn på kreatören: Lisa Sundelius

Beskrivning: Inspirationen kommer från bron som hållbar konstruktion, en ”ställning” som möjliggör möten och överbryggar olikheter. Med avtagbar bordsskiva och stapelbart underrede kan formen och användningsområdet förändras och tillgodose nya behov.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Penkkiläinen

Namn på kreatören: Henriikka Repo

Beskrivning: När jag gick och letade efter inspiration, stack den här gamla spisrocken ut på loppisen och ropade mitt namn. Jag såg genast att de där är ju en bänk! Nånting att sitta på, men sen tänkte jag att; ”Hej, om det ska bli en ställning för rumpan, så varför kunde man inte förvara sina viktiga saker nära sig när man sitter där, utan att dom är i vägen?”

Där uppstod sen bänken med en förvaringsmöjlighet för små saker inunder med 1950-tals glaslådor. Praktiskt, kul och återvunnen!

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Kontemplationsställning

Namn på kreatören: Emilia Lehmann

Beskrivning: Min kontemplationsställning är en remake av gamla vinställningar. Det vävda garnet i ställningen uppmanar en till att pilla och känna, och förhoppningsvis lugna sinnet hos den som står vid bordet.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Det runda bordet heter ”Branded”. Kristallskulpturen av trä heter ”Cluster”. Det lilla bordet heter ”Side”.

Namn på kreatör: Clara Wiktorsson

Beskrivning: Jag ville ge nytt liv till gamla möbler genom ny färg och dekorationer skapade med hjälp av brännpenna.

Jag skapade även en bordsprydnad för att komplettera och förstärka det organiska temat i dekoren.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Jarl Odin

Namn på kreatören: Linnea Forss

Beskrivning: Bakgrunden till verket är att jag såg stenar staplade på varandra på en strand och ville förmedla detta intryck. Bordet har en strukturerad yta och består delvis av material hämtat från skogen eftersom jag tycker om naturens olika mönster och ytor.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: ”Spillbord” samt ”Inte en pall”

Namn på kreatören: Inka Johansen Pernu

Beskrivning: Skivan och basen är ihopsatt av olika spillbitar som fanns i träverkstaden, och fotens öde var till en början att bli ved. Den lilla avställningshyllan är en bortsågad bit från foten.

Lilla bordets skiva skulle till en början sitta på spillbordet för att skapa flera nivåer, dock kändes den bättre separat och fick ben från en klasskamrats överblivna pinnar.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog MYCKET Sveriges Arkitekter Stockholm Furniture Fair

Namn på verket: Ta dig ton

Namn på kreatören: Isabel Fernandez

Beskrivning: Jag vill visa dig världen. Allt började här.

Foto: Magnus Svensson

——————————————

Rakubränning

I mars 2016 avrundade dåvarande Hantverkspedagog årskurs 1 en keramikkurs med läraren Christer Sundström med rakubränning. Raku är en keramisk tillverkningsmetod som har sitt ursprung i Japan.

Foto: Martin Josefsson
——————————————

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Hantverkspedagogutbildningen årskurs 1 hade en tre dagars kurs i papier maché med Cecilia Levy som är grafisk formgivare, handbokbindare och illustratör/bildkonstnär.

Papier maché är en enkel teknik som går att variera i det oändliga. Det är billigt och förlåtande, lätt för både barn och vuxna att arbeta med och lämpar sig därför utmärkt väl för hantverkspedagoger.

På kursen får pappret komma till tals, vi använder gamla böcker, både tomma ytor och textsidor, glansiga magasin, reklamtrycksaker, silkespapper… Det strimlas, rivs, rullas och veckas. Klistras på ballonger, bunkar eller lerfigurer och resulterar i skålar, abstrakta former och många, många lampskärmar!

Kolla in Cecilia Levys hemsida

 

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia LevyNyckelviksskolan Hantverkspedagog Papier Maché Cecilia Levy

Intervju med Maria Lagerman som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2007-09

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

Jag är uppvuxen på Lidingö, har alltid intresserat mig för skapande på olika sätt, textilier speciellt och gick Hantverkspedagogutbildningen 2007-2009. Utbildningen hittade jag när jag sökte möjligheten att både få fokusera på socialt arbete och samtidigt använda mig att det kreativa driv och den lust jag alltid känt. Det blev en perfekt kombination för vad jag ville utveckla, göra skillnad utifrån och inspirera andra till.

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Efter Nyckelviksskolan började jag arbeta i en skapande verksamhet inom den sociala omsorgen och fick chans att verkligen pröva mina nya pedagogiska kunskaper från utbildningen.

Därefter började jag arbeta med Stockholms Stadsmissions Remake-verksamhet. Ett socialt företag som producerar främst textila produkter av återanvänt material. Jag blev projektledare för att starta en ny verksamhet i Hökarängen och lade grunden för en ny metod att arbeta med Remake. Där blev jag kvar i 7 år, bytte uppdrag under tiden och blev slutligen verksamhetschef med nöjet att få vara med att starta fem verksamheter till, utveckla varumärket till ett modevarumärke och nya sätt att angripa frågan om hållbart mode och hållbar konsumtion.

För ett år sedan lämnade jag Remake för att starta mitt egna företag som jag idag fortfarande driver. Idag arbetar jag som konsult med fokus på att vilja inspirera och aktivera företag, organisationer och privatpersoner till mer hållbara val, medvetna konsumtionsval och nya sätt att tänka kring sina företagskoncept. Med detta trivs jag jättebra och ser stora möjligheter att få fortsätta med.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Maria Lagerman

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen gav mig en viktig grund att stå på, lät mig pröva mig fram i min egen kreativitet och utmana mig i hur jag skulle kunna använda mig av skapande för att skapa möjligheter för andra. Gruppen betydde mycket, miljön i skolan var fantastisk och blandningen av teori och praktiskt arbete perfekt för mig. Jag har regelbundet under åren gått tillbaka till vad vi lärde oss, saker vi gjorde och samtal vi hade under utbildningen. Det var ju också en lyckoträff att en av mina klasskamrater idag fortfarande är en av mina bästa vänner.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Ett starkt minne är när vi jobbade kvar på kvällarna i textiltrycket. Massa kaffe, godis och tryckramar. Vi var i ett ständigt flow då!

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Om fem år tror jag att jag fortfarande driver mitt bolag, samtidigt som jag driver tillfälliga projekt med olika spännande människor! Att jag arbetar med konceptutveckling på hållbara grunder, som både skall öka fokuset på hållbarhet hos företag och främja hållbara och medvetna ageranden hos privatpersoner. Främst kopplat till konsumtionsfrågor och med fokus på mode. Men vem vet! Kanske har jag också skrivit en bok och förhoppningsvis har jag flera gånger återkommit till Nyckelviksskolan för att ta del av inspirerande vårutställningar!

—————————————–

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

Intervju med Lena Johnsson som studerade på tvåårig yrkesutbildning till hantverkspedagog 2016-18

Berätta om din bakgrund och hur du hamnade på Nyckelviksskolan.

I tjugoårsåldern utbildade jag mig till keramiker och drömde om att gå på Nyckelviksskolan eller Capellagården, men jag fick barn och fokuserade på familj och min verkstad. Hade egen keramikverkstad något år, jobbade parallellt, läste olika enstaka kurser på universitetet och tappade successivt kontakten med leran. Min kreativitet gick på sparlåga, men puttrade under alla år.

Jag jobbade i många år som projektledare inom market research och jag gillade utmaningarna. Men när dagen kom då två tredjedelar blev uppsagda och jag var en av de som fick gå – då var jag inte ledsen. Jag visste att det var en chans, en möjlighet som jag inte fick missa.

Famlade runt, letade efter en ny inriktning och snubblade över en utbildning till hantverkspedagog. När jag läste igenom studieplanen kände jag att det var som hand i handske för mig. MEN ett litet problem seglade upp, utbildningen fanns bara på Nyckelviksskolan på Lidingö och jag har mina bopålar nerslagna i den skånska myllan. Stöd och pepp från när och kära och från Trygghetsrådet (TRR) fick mig ändå att söka in – och jag kom in!

Vad gör du idag? Berätta om vad du har gjort efter Nyckelviksskolan.

Jag gjorde min praktik på hemmaplan i Lund och bibehöll kontakten och jobbar nu som hantverkspedagog på Kulturcentrum Skåne. Jag jobbar även som cirkelledare, främst i keramik på ABF i Lomma. Jag har även haft kurser och workshops i andra hantverk.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

Vad har utbildningen på Nyckelviksskolan betytt för dig? Vad har du tagit med dig från utbildningen där?

Utbildningen har betytt väldigt mycket för mig. Jag har väckt till liv och hittat tillbaka till min kreativitet som legat i träda i många år. Jag har fått självförtroende att testa, pröva nya konstformer, tekniker, material och hantverk och fått bekräftat att allt spännande händer i processen. Jag tog med mig en skissbok med blanka sidor till skolan och slutade utbildningen med en välfylld verktygslåda att hämta inspiration, idéer och kunskap från, lägg därtill erfarenheter som vi fick från alla samtal och reflektioner vi som klass och lärare hade. Jag har fått bra verktyg för att känna mig trygg i de pedagogiska situationerna och möta människor från olika målgrupper.

Har du något speciellt minne från Nyckelviksskolan?

Alla människor jag träffade på skolan: all personal, alla inspirerande och kunniga pedagoger och mina hantverkspedagogiska klasskamrater bär jag med mig som fina spännande möten. Mötet med leran, efter nästan 20 års uppehåll, blev en överraskande känslostorm! Att vistas i en så kreativ miljö som Nyckelviksskolan erbjuder är en ynnest att få uppleva.

Hur ser framtiden ut för dig? Vad kommer du att göra om, säg, 5 år?

Jag jobbar fortsatt med människor med kreativt skapande och fortsätter utvecklas som hantverkspedagog. Jag vill fortsätta utmana min kreativitet, handleda och öppna upp den kreativa världen för människor som inte tror sig kunna. Med spänning ser jag framåt.

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Lena Johnsson

Nyckelviksskolan Hantverkspedagog Alexander Quintero

Hantverkspedagogutbildningen på Nyckelviksskolan är starten på en ny yrkesbana för dig. Hantverkspedagogen finns på många olika platser i samhället och jobbar med personer som har behov av stöd och personlig utveckling genom att skapa med händerna, att uttrycka sig i konst och konsthantverk. En hantverkspedagog arbetar exempelvis inom daglig verksamhet, äldrevård, omsorg, psykiatri, kriminalvård, fritidsgårdar och museer.

Arbetsmarknaden har på senare år breddats i takt med att fler uppdragsgivare fått upp ögonen för yrkeskåren. Flera kommuner har till exempel valt att satsa på hantverkspedagogik som ett sätt att utveckla den sociala verksamheten samt förstärka det pedagogiska uppdraget på museer och konsthallar.

Då hantverkspedagoger efterfrågas på olika områden i samhället välkomnar vi en mångfald av erfarenheter hos dig som söker. Det viktiga är att du har en nyfikenhet på och ett intresse för människor.